مجوز ها و گواهینامه ها

خدمات,آزمایشگاه کالیبراسیون,آزمایشگاه,کالیبراسیون

کالیبراسیون | کالیبراسیون پارس صحت آزمون|کالیبراسیون ابزاردقیق| آزمایشگاه کالیبراسیون|calibration | کالیبراسیون ویژگی‌های کارآمدی دستگاه یا مواد مرجع را به وسیلهٔ انجام مقایسات مستقیم مشخص می‌کند

021-66565254-5
021-66565277

شرکت کاوش نگاشت پارس به عنوان بخش آموزش شرکت پارس صحت آزمون با کسب مجوز در سطح یک و ملی ارایه خدمات آموزشی می نماید.