مجوز ها و گواهینامه ها

خدمات,آزمایشگاه کالیبراسیون,آزمایشگاه

کالیبراسیون کالیبراسیون پارس صحت آزمون کالیبراسیون ابزاردقیق آزمایشگاه کالیبراسیون calibration

021-66565254-5
021-66565277

شرکت کاوش نگاشتن پارس به عنوان بخش آموزش شرکت پارس صحت آزمون با کسب مجوز در سطح یک و ملی ارایه خدمات آموزشی می نماید.لینک های مرتبط