قاعده تصمیم گیری و ارزیابی انطباق در کالیبراسیون مطابق ISO/IEC 17025 - 2017

قاعده تصمیم گیری و ارزیابی انطباق در نتایج کالیبراسیون مطابق بند 7-8-6 استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 - 2017 که سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می باشد که درصورت درخواست متقاضی کالیبراسیون ، آزمایشگاه باید با توافق مشتری قاعده ای مناسب برای تصمیم گیری و ارزیابی ریسک را انتخاب و نتایج را براساس آنها تحلیل و نتیجه را در گواهینامه کالیبراسیون درج نماید. برای تصمیم گیری باید ...

قاعده تصمیم گیری و ارزیابی انطباق در نتایج کالیبراسیون مطابق بند 7-8-6 استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 - 2017 که سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می باشد که درصورت درخواست متقاضی کالیبراسیون ، آزمایشگاه باید با توافق مشتری قاعده ای مناسب برای تصمیم گیری و ارزیابی ریسک را انتخاب و نتایج را براساس آنها تحلیل و نتیجه را در گواهینامه کالیبراسیون درج نماید. برای تصمیم گیری باید ...

021-66565254-5
021-66565277

قاعده تصمیم گیری و ارزیابی انطباق در کالیبراسیون مطابق ISO/IEC 17025 - 2017

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۶۸۹ بازدید

قاعده تصمیم گیری و ارزیابی انطباق در نتایج کالیبراسیون مطابق بند 7-8-6 استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 - 2017 که سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می باشد که درصورت درخواست متقاضی کالیبراسیون ، آزمایشگاه باید با توافق مشتری قاعده ای مناسب برای تصمیم گیری و ارزیابی ریسک را انتخاب و نتایج را براساس آنها تحلیل و نتیجه را در گواهینامه کالیبراسیون درج نماید.

برای تصمیم گیری باید با مفاهیمی چون قواعد تصمیم گیری ، عدم قطعیت گسترده ، عدم قطعیت هدف ، حد رواداری ، بازه رواداری، رواداری ، احتمال انطباق ، حد پذیرش ، بازه پذیرش ، بازه عدم پذیرش ، باند محافظ ، پذیرش یا عدم پذیرش ساده ، سختگیرانه ، شاخص قابلیت اندازه گیری Measurement Capability Index آشنا بود.

قاعده تصمیم گیری با توافق مشتری و نسبت به نیاز و نوع عملکرد و جایگاه تجهیز در سیستم کیفیت و اهمیت موضوع و ریسک پذیرش اشتباه و نسبت های هزینه ای انتخاب می شود.

دیدگاه خود را بیان کنید