فاکتور Z در تصحیح حجم ظروف Factor Z in correcting the volume of containers

فاکتور Z ضریبی است که برای تصحیح حجم ظروف برای دما و فشار و جنس ظرف تعیین می شود این ضریب قابل محاسبه است و برای راحتی کاربر در استانداردها و راهنماها در قالب جداولی برای جنس ظروف مختلف آورده شده است...

فاکتور Z ضریبی است که برای تصحیح حجم ظروف برای دما و فشار و جنس ظرف تعیین می شود این ضریب قابل محاسبه است و برای راحتی کاربر در استانداردها و راهنماها در قالب جداولی برای جنس ظروف مختلف آورده شده است...

021-66565254-5
021-66565277

فاکتور Z در تصحیح حجم ظروف Factor Z in correcting the volume of containers

جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۱۷ بازدید

دیدگاه خود را بیان کنید