عدم قطعیت رگرسیون در کالیبراسیون

در فرآیند کالیبراسیون ابزار و تجهیزات اندازه گیری چند نقطه در طول گستره کاری تجهیز با مرجع مقایسه و خطای تجهیز در نقاط کالیبراسیون مشخص شده و در گواهینامه کالیبراسیون قید می گردد ولی در برخی تجهیزات یا موارد به عللی چون اهمیت و حساسیت تجهیز ، ارزیابی انطباق محصول و تایید نوع و کلاس ، رویه خاص کالیبراسیون ، عدم امکان قرائت کلیه نقاط ، تجهیزاتی که فاقد نمایشگر بوده و باید معادله سیگنال خروجی آنها نسبت به مقدار مرجع با استفاده از نقاط موجود رگرسیون شده و مشخص گردد تا کاربر امکان استفاده بهینه از آن را داشته و خطای آن را بصورت مجزا از نمایشگر در نظر گرفته و تصحیح نماید ، باید معادله رگرسیون و ضرایب آن تعیین گردد .در بسیاری از موارد و بسته به درجه معادله برازش شده ( رگرسیون ) ضریب زیبندگی رابطه رگرسیون کالیبراسیون بین 0 تا 1 متغیر است. که ...

در فرآیند کالیبراسیون ابزار و تجهیزات اندازه گیری چند نقطه در طول گستره کاری تجهیز با مرجع مقایسه و خطای تجهیز در نقاط کالیبراسیون مشخص شده و در گواهینامه کالیبراسیون قید می گردد ولی در برخی تجهیزات یا موارد به عللی چون اهمیت و حساسیت تجهیز ، ارزیابی انطباق محصول و تایید نوع و کلاس ، رویه خاص کالیبراسیون ، عدم امکان قرائت کلیه نقاط ، تجهیزاتی که فاقد نمایشگر بوده و باید معادله سیگنال خروجی آنها نسبت به مقدار مرجع با استفاده از نقاط موجود رگرسیون شده و مشخص گردد تا کاربر امکان استفاده بهینه از آن را داشته و خطای آن را بصورت مجزا از نمایشگر در نظر گرفته و تصحیح نماید ، باید معادله رگرسیون و ضرایب آن تعیین گردد .در بسیاری از موارد و بسته به درجه معادله برازش شده ( رگرسیون ) ضریب زیبندگی رابطه رگرسیون کالیبراسیون بین 0 تا 1 متغیر است. که ...

021-66565254-5
021-66565277

عدم قطعیت رگرسیون در کالیبراسیون

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۱۱۵۶ بازدید

در فرآیند کالیبراسیون ابزار و تجهیزات اندازه گیری چند نقطه در طول گستره کاری تجهیز با مرجع مقایسه و خطای تجهیز در نقاط کالیبراسیون مشخص شده و در گواهینامه کالیبراسیون قید می گردد ولی در برخی تجهیزات یا موارد به عللی چون اهمیت و حساسیت تجهیز ، ارزیابی انطباق محصول و تایید نوع و کلاس ، رویه خاص کالیبراسیون ، عدم امکان قرائت کلیه نقاط ، تجهیزاتی که فاقد نمایشگر بوده و باید معادله سیگنال خروجی آنها نسبت به مقدار مرجع با استفاده از نقاط کالیبراسیون موجود رگرسیون شده و مشخص گردد تا کاربر امکان استفاده بهینه از آن را داشته و خطای آن را بصورت مجزا از نمایشگر در نظر گرفته و تصحیح نماید ، باید معادله رگرسیون و ضرایب آن تعیین گردد .در بسیاری از موارد و بسته به درجه معادله برازش شده ( رگرسیون ) ضریب زیبندگی رابطه رگرسیون کالیبراسیون بین 0 تا 1 متغیر است.

مقادیر ضریب زیبندگی R Squared که بیانگر خطی بودن بین مقادیر رگرسیون ومقادیر اولیه بوده و از رابطه زیر محاسبه می گردد در جدول زیر مشاهده می گردد.

جدول R2 در رگرسیون کالیبراسیون
رابطه محاسبه ضریب زیبندگی رگرسیون

که در این مقاله به محاسبه عدم قطعیت رگرسیون و روش انجام آن می پردازیم.

بسته به نوع معادله روش های زیادی برای محاسبه مولفه عدم قطعیت معادله رگرسیون کالیبراسیون وجود دارد که در اینجا یکی از کاربردی ترین و در عین حال ساده ترین آنها یعنی روش باقیمانده یا Residual Method بیان می گردد.

یادآور می شود برای رگرسیون مناسب و قابل قبول معمولا باید حداقل 8 نقطه کالیبراسیون وجود داشته باشد.

در این روش ابتدا بهترین ضرایب و درجه معادله رگرسیون بین نقاط مرجع و نقاط تحت کالیبراسیون ( پاسخ تجهیز ) محاسبه می گردد و سپس با جایگذاری مقادیر کالیبراسیون در معادله و محاسبه مقدار ، این مقادیر با مقادیر حاصله از کالیبراسیون مقایسه و مطابق رابطه زیر مولفه عدم قطعیت تخمین زده می شود.

محاسبه عدم قطعیت رگرسیون در کالیبراسیون

در بسیاری از موارد که نیاز به نسبی سازی باشد مقادیر بی بعد در این رابطه ضرب می شوند.

دیدگاه خود را بیان کنید