کالیبراسیون رطوبت Humidity Calibration

رطوبت نسبی بصورت نسبت بخار آب موجود در حجم معینی از هوا به کل بخار آبی که آن حجم هوا در دمای معینی توانایی جا دادن آن را در خود دارد تعریف می شود. کالیبراسیون رطوبت سنج به دو صورت مقایسه ای با رطوبت سنج های مرجع در محیطی با رطوبت پایدار و یکنواخت و یا قرارگیری در محیط های نمک اشباع با تعادل شیمیایی ...

رطوبت نسبی بصورت نسبت بخار آب موجود در حجم معینی از هوا به کل بخار آبی که آن حجم هوا در دمای معینی توانایی جا دادن آن را در خود دارد تعریف می شود. کالیبراسیون رطوبت سنج به دو صورت مقایسه ای با رطوبت سنج های مرجع در محیطی با رطوبت پایدار و یکنواخت و یا قرارگیری در محیط های نمک اشباع با تعادل شیمیایی ...

021-66565254-5
021-66565277

کالیبراسیون رطوبت Humidity Calibration

چهار‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۱۳۸ بازدید

رطوبت نسبی بصورت نسبت بخار آب موجود در حجم معینی از هوا به کل بخار آبی که آن حجم هوا در دمای معینی توانایی جا دادن آن را در خود دارد تعریف می شود.
کالیبراسیون رطوبت سنج به دو صورت مقایسه ای با رطوبت سنج های مرجع در محیطی با رطوبت پایدار و یکنواخت و یا قرارگیری در محیط های نمک اشباع با تعادل شیمیایی انجام می شود.

در روش مقایسه با رطوبت سنج مرجع عدم قطعیت 2%R.H دست یافتنی است و در روش استفاده از نمک اشباع عدم قطعیت کالیبراسیون تا رطوبت نسبی 0.5% امکان پذیر است.

در کالیبراسیون توسط نمک های اشباع با کنترل دما و استفاده از مواد مرجع خالص می توان کالیبراسیون بسیار مطمن تری را انجام داده و به نتایج کالیبراسیون بهتر با عدم قطعیت کمتر دست یافت.

تنها نقطه ضعف این روش گران بودن برخی مواد شیمیایی تایید شده و نیز زمان تولید رطوبت اشباع مورد نظر می باشد.

کالیبراسیون با مواد مرجع در گستره 5 تا 98 درصد امکان پذیر است.

دیدگاه خود را بیان کنید