کالیبراسیون و تعیین کلاس نیروسنج ها و لودسل ها Loadcell Calibration

لودسل ها تجهیزاتی برای نیروسنجی هستند که از مکانیزم های متفاوتی برای اندازه گیری نیرو استفاده می کنند. پس از کالیبراسیون لودسل ها و تعیین پارامترهایی چون خطی بودن ، برگشت پذیری ، تکرارپذیری و تجدید پذیری و خطای صفر می توان کلاس لودسل را باتوجه به استانداردهای بین المللی چون ...

لودسل ها تجهیزاتی برای نیروسنجی هستند که از مکانیزم های متفاوتی برای اندازه گیری نیرو استفاده می کنند. پس از کالیبراسیون لودسل ها و تعیین پارامترهایی چون خطی بودن ، برگشت پذیری ، تکرارپذیری و تجدید پذیری و خطای صفر می توان کلاس لودسل را باتوجه به استانداردهای بین المللی چون ...

021-66565254-5
021-66565277

کالیبراسیون و تعیین کلاس نیروسنج ها و لودسل ها Loadcell Calibration

جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۴۴۳ بازدید

لودسل ها تجهیزاتی برای نیروسنجی هستند که از مکانیزم های متفاوتی برای اندازه گیری نیرو استفاده می کنند.پس از کالیبراسیون لودسل ها و تعیین پارامترهایی چون خطی بودن ، برگشت پذیری ، تکرارپذیری ، تجدید پذیری و خطای صفر می توان کلاس لودسل را باتوجه به استانداردهای بین المللی مانند iso376 تعیین نمود.

در استاندارد کالیبراسیون لودسل ها ، 4 کلاس 00 و 0.5 و 1 و 2 تعریف گردیده است که باتوجه به خطاهایی که از کالیبراسیون لودسل حاصل می شود می توان لودسل تحت کالیبراسیون را تعیین کلاس کرد.

در جدول زیر کلاس ها و حدود مجاز خطاها درج گردیده است.

تعیین کلاس لودسل ها مطابق ISO376

عدم قطعیت نیروی اعمال شده ±%

خطای نسبی %

کلاس

رفت و برگشت

±%

صفر

±%

درونیابی

±%

تکرارپذیری %

تجدیدپذیری %

0.01

0.07

0.012

0.025

0.025

0.05

00

0.02

0.15

0.025

0.05

0.05

0.10

0.5

0.05

0.30

0.050

0.10

0.10

0.20

1

0.10

0.50

0.10

0.20

0.20

0.40

2

برخی تعاریف :
خطای صفر: اختلاف بین مقدار خروجی لودسل پیش و پس از بارگزاری در نقطه صفر
خطای برگشت پذیری یا پسماند: اختلاف بین مقادیر نمایش داده شده توسط لودسل در بارگزاری افزایش و وکاهشی(به جز نقطه صفر و بیشینه)
خطای درونیابی: عدم توانایی رگرسیون و برازش صد در صدی باتوجه نوع رابطه ریاضی بین مقایر ورودی و خروجی متناظر در لودسل و انحراف رابطه رگرسیون و مقادیر اندازه گیری شده
خطای تکرارپذیری:عدم توانایی تجهیز در اندازه گیری های مشابه در شرایط یکسان
خطای تجدیدپذیری: عدم توانایی لودسل در اندازه گیری های مشابه زمانی که شرایطی چون محیط ، روش ، اپراتور و ... تغییر کرده است.
خطای خزش: عدم توانایی لودسل در اندازه گیری پایدار زمانی که ورودی ثابت است.(نوعی خستگی در تجهیزات) Creep
تعیین کلاس تجهیز پس از کالیبراسیون امکان مقایسه لودسل با سایر لودسل ها و انطباق محصول با نیاز های اندازه گیری را فراهم می سازد.
دیدگاه خود را بیان کنید