آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون

پارس صحت آزمون,کالیبراسیون,آزمون,ابزاردقیق,calibration,آموزش کالیبراسیون,آزمایشگاه کالیبراسیون

کالیبراسیون | کالیبراسیون پارس صحت آزمون|کالیبراسیون ابزاردقیق| آزمایشگاه کالیبراسیون|calibration | کالیبراسیون ویژگی‌های کارآمدی دستگاه یا مواد مرجع را به وسیلهٔ انجام مقایسات مستقیم مشخص می‌کند

021-66565254-5
021-66565277